slide1.jpg

Opieka duchowa

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia im. Św. Wojciecha
Prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej

Ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena

Telefon: (58) 345-82-74 sekretariat 
Telefon komórkowy: 509 596 169

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

TEMATY PREZENTACJI NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha

Opracowała : mgr Barbara Irena Ignaciuk

    Przykłady ilustrują koncepcję formułowania tematów na ustną część egzaminu, sprawdzającą umiejętność mówienia. Zostały zgrupowane w trzech kategoriach i stanowią przykładowy zbiór tematów. Wszystkie mają charakter ogólny i zostawiają maturzyście swobodę wyboru treści. Abiturient ma obowiązek:

 • wybrać materiał lekturowy, opracowania, materiały pomocnicze, formę prezentacji

 • sformułować tezę i argumenty, wnioski

 • sporządzić bibliografię.

LITERATURA

 1. Wędrówka i poznanie. Ukaż Odyseję Homera jako utwór poświęcony wiedzy o odwiecznych tajnikach życia ludzkiego.
 2. Motyw sławy poetyckiej w pieśniach Horacego i Jana Kochanowskiego.
 3. Od bajek Ezopa do bajek Krasickiego ? literatura moralistyczna. Wskaż uniwersalność tekstów, odwołując się do wybranych utworów.
 4. Biblia jako źródło tematów literackich. Omów różne sposoby funkcjonowania wątków biblijnych w kilku wybranych utworach.
 5. Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze. Omów ich treść i znaczenie w wybranych utworach.
 6. Obraz Boga, świata i człowieka w utworach wybranych epok literackich.
 7. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów wykorzystując odpowiedni materiał (np. JP II, ks. J. Twardowski itd.).
 8. Przedstaw funkcje tradycji, obrzędów i zwyczajów regionalnych w życiu danej społeczności na wybranych przykładach literackich.
 9. Bogurodzicę, Pieśń Legionów Józefa Wybickiego, Rotę Marii Konopnickiej nazwano pieśniami ojczyźnianymi Polaków. Czym wytłumaczysz ich trwałe miejsce w tradycji narodowej?
 10. Dom, jego symbolika i funkcje w literaturze. Omów, sięgając do wybranych utworów literackich.
 11. Motyw matki w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
 12. Ojciec jako bohater literacki. W oparciu o wybrane przykłady przedstaw różne sposoby kreowania postaci.
 13. Nastrojowość w balladach ? przedstaw na wybranych przykładach literackich.
 14. Przyczyny i skutki wyalienowania bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.
 15. Dialogi z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku. Zanalizuj wybrane przykłady.
 16. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
 17. Od Juliusza Verne?a do Stanisława Lema ? analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction.
 18. System wartości bohaterów literatury lagrów i łagrów.
 19. Historia utrwalona na kartach literatury XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 20. Który z prozaików 20-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy? Uzasadnij swój sąd, dokonując charakterystyki wybranego utworu.
 21. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.
 22. Postawy bohaterów literackich wobec śmierci. Omów temat, sięgając do wybranych tekstów literackich.
 23. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
 24. Niespełnione ambicje i ich wpływ na psychikę człowieka. Przedstaw na dowolnych przykładach z literatury.
 25. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Czy w czasach dominacji kultury masowej twoje doświadczenia czytelnicze potwierdzają ten sąd?
 26. Porównaj relacje człowieka z Bogiem w literaturze różnych epok.
 27. Scharakteryzuj motyw domu w literaturze polskiej.
 28. Przedstaw różne sposoby ukazywania motywu samotności w literaturze.
 29. Być albo mieć ? rozważ myśl , odwołując się do postaw życiowych wybranych bohaterów literackich.
 30. Starość jako motyw literacki .Porównaj sposoby portretowania wybranych postaci.
 31. Zanalizuj motyw dojrzewania bohatera w literaturze na podstawie wybranych utworów.
 32. Idealiści i realiści ? różne postawy bohaterów wobec życia. Omów problem, odwołując się do wybranych powieści.
 33. Zaprezentuj postawy człowieka wobec dobra i zła na przykładzie wybranych utworów literackich.
 34. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Przedstaw portrety bohaterów na podstawie wybranych utworów literackich.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Dialogi z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.
 2. Ostatnia wieczerza w literaturze, rzeźbie i malarstwie ? przedstaw na dowolnie wybranych przykładach.
 3. Przedstaw wizję Sądu Ostatecznego zawartego w różnych tekstach kultury.
 4. Dokonaj analizy porównawczej Sąd Ostateczny (dobrowolnie wybranego malarza) z wizją końca świata w Apokalipsie św. Jana.
 5. Motyw powrotu w literaturze, filmie lub malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 6. Dom, jego symbolika i funkcje w literaturze i sztuce. Omów, sięgając do wybranych utworów literackich oraz innych dzieł sztuki.
 7. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 8. Topos arkadii w literaturze i sztuce ? omów na wybranych przykładach.
 9. Obraz cierpiącej matki w sztuce. Przedstaw i porównaj sposoby ukazania na trzech przykładach dzieł z różnych epok.
 10. Impresjonizm i symbolizm w twórczości pisarzy młodopolskich. Przedstaw sposoby wykorzystania wymienionych estetyk w oparciu o wybrane teksty oraz inne dzieła sztuki.
 11. Dziecko jako pośrednik między światem realnym, a nadprzyrodzonym w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.
 12. Opowieść o Dziadach w adaptacji filmu Tadeusza Konwickiego na podstawie Dziadów Adama Mickiewicza. Omów i porównaj.
 13. Omów i porównaj Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w adaptacji filmu Andrzeja Wajdy.
 14. Tradycje, obrzędy, zwyczaje regionalne w literaturze i muzyce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 15. Omów artystyczne ujęcia motywu macierzyństwa w literaturze i sztuce.
 16. Sztuka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 17. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie). Analiza porównawcza dzieł.
 18. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie . Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok.
 19. Młodzi gniewni w literaturze i filmie. Przedstaw sylwetki bohaterów na podstawie analizy wybranych przykładów.
 20. Motyw cierpienia w tekstach i sztuce . Omów w oparciu o wybrane przykłady.
 21. Obcy, inny, odmieniec w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 22. Graffiti - sztuka czy wandalizm ? Omów na wybranych przykładach.

JĘZYK

 1. Biblijne i mitologiczne związki frazeologiczne w języku współczesnych Polaków. Omów na wybranych przykładach.
 2. Zapożyczenia językowe jako sposób wzbogacania języka. Omów problem na wybranych przykładach różnych epok.
 3. Język narzędziem manipulacji. Omów problem akcentując moralną odpowiedzialność za słowo.
 4. Frazeologizmy biblijne we współczesnej polszczyźnie. Omów na wybranych przykładach.
 5. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych.
 6. Wyjaśnij jaki obraz świata kreują reklamy? Dokonaj analizy tego języka.
 7. Specyfika gwary okolic Pomorza. Przedstaw na podstawie wypowiedzi ludzi starszego pokolenia.
 8. Nazwy miejscowe Twojego regionu ?etymologia, budowa słowotwórcza. Zbadaj problem w oparciu o zebrany materiał językowy.
 9. Porównaj i omów współczesny żargon uczniowski z żargonem przedstawionym w twórczości Gombrowicza.
 10. Różne środowiska, różne sposoby komunikowania się. Dokonaj analizy materiału językowego dwóch wybranych środowisk.
 11. Sztuka przemawiania. Odszukaj i porównaj cechy stylu retorycznego w wybranych tekstach literackich.
 12. Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omów na wybranych przykładach.
 13. Język pokoleń . Wykaż różnice w sposobie komunikowania się dzieci i rodziców na podstawie wybranych utworów literackich.
 14. Język mediów a normy poprawnościowe. Scharakteryzuj problem w oparciu o zgromadzony materiał  rzeczowy.
 15. Przedstaw specyfikę języka internautów.
 16. Język jako narzędzie manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem w oparciu o zebrany materiał.