Slideshow Image 3
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

TRWA REKRUTACJA!

Informujemy o trwającym naborze do naszych szkół dziennych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

JESTEŚMY NA FACEBOOKU!

To najszybszy sposób aby być na bieżąco z życiem naszej szkoły.
Polub nasz profil i nie przegap żadnej informacji!

Fanpage I Gdańskiego Liceum Katolickiego

Lista lektur Matura 2014/2015Teksty poznawane w ca?o?ci

Nie mniej ni? 13 pozycji ksi??kowych odpowiednio w trzyletnim b?d? czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej obj?to?ci, przy czym nie mo?na pomin?? autorów i utworów oznaczonych gwiazdk?:

ZAKRES PODSTAWOWY

ZAKRES ROZSZERZONY

Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny);

*Bogurodzica; Lament ?wi?tokrzyski;

*Jan Kochanowski – wybrane pie?ni, treny (inne ni? w gimnazjum) i psalm;

Miko?aj S?p Szarzy?ski – wybrane sonety;

William Szekspir Makbet lub Hamlet;

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze ( w tym Romantyczno??), *Dziadów cz??? III, *Pan Tadeusz;

Juliusz S?owacki – wybrane wiersze;

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;

Boles?aw Prus *Lalka;

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, ?agodna;

Joseph Conrad J?dro ciemno?ci;

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;

Stanis?aw Wyspia?ski *Wesele;

W?adys?aw Stanis?aw Reymont Ch?opi (tom I – Jesie?);

Stefan ?eromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa le?ne lub Przedwio?nie);

Boles?aw Le?mian, Julian Tuwim, Jan Lecho?, Julian Przybo?, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Ga?czy?ski – wybrane wiersze;

Jaros?aw Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;

Teksty okre?lone dla poziomu podstawowego, a ponadto:

Horacy – wybrane liryki;

Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki); poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);

wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;

Juliusz S?owacki Kordian lub Fantazy;

Zygmunt Krasi?ski Nie-Boska Komedia; realistyczna lub naturalistyczna powie?? europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);

Stanis?aw Ignacy Witkiewicz Szewcy;

Gustaw Herling-Grudzi?ski – wybrane opowiadanie;

Micha? Bu?hakow Mistrz i Ma?gorzata;

wybrana powie?? lub zbiór opowiada? z XX lub XXI w. (np. Marii D?browskiej, Zofii Na?kowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Ku?niewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanis?aw Lema, Wies?aw My?liwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Paw?a Huellego);

wybrana powie?? (lub zbiory opowiada?) dwudziestowiecznych autorów z literatury ?wiatowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Güntera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery);Teksty poznawane w ca?o?ci lub w cz??ci

decyzja nale?y do nauczyciela), przy czym nie mo?na pomin?? utworu oznaczonego gwiazdk?

ZAKRES PODSTAWOWY

ZAKRES ROZSZERZONY

wybór mitów;

Dzieje Tristana i Izoldy;

Miguel Cervantes Don Kichot;

Jan Chryzostom Pasek Pami?tniki;

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia;

Adam Mickiewicz Dziady cz??? IV;

Juliusz S?owacki Kordian;

Witold Gombrowicz *Ferdydurke;

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zd??y? przed Panem Bogiem;

Gustaw Herling-Grudzi?ski Inny ?wiat;

Ryszard Kapu?ci?ski Podró?e z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pie?ni nad Pie?niami, Ksi?gi Hioba, Apokalipsy ?w. Jana);

teksty okre?lone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

wybrany esej Mieczys?awa Jastruna lub Zygmunta Kubiaka po?wi?cony kulturze antycznej;

Dante Alighieri Boska komedia;

Johann Wolfgang Goethe Faust;

Czes?aw Mi?osz – wybrany esej;

Zbigniew Herbert – wybrany esej;

inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana B?o?skiego, Marii Janion, Leszka Ko?akowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jaros?awa Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);

wybrany reporta? autora polskiego (np. Ryszarda Kapu?ci?skiego, Krzysztofa K?kolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga);

dziennik (np. Marii D?browskiej, Zofii Na?kowskiej, Jaros?awa Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);

Jan Pawe? II Tryptyk Rzymski;

Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzie? z innych epok).Inne

ZAKRES PODSTAWOWY

ZAKRES ROZSZERZONY

wybrane filmy z twórczo?ci polskich re?yserów (np. Krzysztofa Kie?lowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);

homilia Jana Paw?a II wyg?oszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwyci?stwa (Pi?sudskiego) – nagranie telewizyjne.

jak dla zakresu podstawowego a ponadto:

wybrane filmy z klasyki kinematografii ?wiatowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);

spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;

sta?a lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesi?cznika i kwartalnika).